Header foto golfclub

NGF-Competitie

NGFblanco

Competitieprotocol 2019 door Technische Commissie (TC), juli 2019

Doelstelling

Doel van dit protocol is het verschaffen van informatie aan en het vastleggen van regels voor alle competitiespelers van GKR alsmede voor alle leden, die overwegen competitie te gaan spelen. De regels omtrent teamindeling zijn voor eenieder gelijk.

De basisgedachte achter het competitieprotocol is dat iedere (potentiële) competitiespeler in de gelegenheid is vooraf vast te stellen op grond van welke eisen en criteria toelating als competitiespeler en de indeling in teams plaatsvindt.

Ieder lid dat competitie wil spelen, zowel prestatief als recreatief, dient zich vóór 1 oktober individueel in te schrijven en wordt geacht op de hoogte te zijn van dit protocol en van het algemeen competitiereglement van de NGF; dit is te raadplegen en te downloaden via de website van de NGF (www.ngfcompetitie.com). 

Om in aanmerking te komen voor plaatsing in een competitieteam dient men te beschikken over een goede kennis van de golfregels en de etiquette. Met de inschrijving zegt men toe de kosten die de deelname aan de competitie met zich meebrengt (reiskosten, voorspelen, diners, kosten gastheerschap) te zullen voldoen. Goed sociaal gedraag voor, tijdens en na de wedstrijden, is een vereiste. Men vertegenwoordigt immers de club. Wangedrag op de eigen baan of op die van de gastclubs kan worden bestraft met uitsluiting van de competitie. Een sanctie kan uitsluitend door het bestuur worden opgelegd op voorstel van de TC

In geval van zwaarwegende redenen kan de TC gemotiveerd en met instemming van het bestuur een uitzondering maken op de vastgestelde regels. 

De Technische Commissie (TC) stelt jaarlijks vast welke teams als selectieteams worden aangemerkt. De overige teams gelden als recreatieve teams. Voor de spelers van selectieteams gelden andere regels en verplichtingen dan voor die van de recreatieve teams. Deze worden voorafgaand separaat aan de betrokkenen bekend gemaakt (zie hiervoor het Selectieprotocol).

Aantal teams

Het maximale aantal op onze baan toelaatbare teams per wedstrijddag voor de NGF-competitie is door de NGF vastgesteld op 4, ongeacht de leeftijdscategorie.  Begin oktober zal het aantal teams dat deelneemt aan de NGF-competitie worden vastgesteld door de TC. De TC behoudt zich het recht voor om spelers die zich - na opgave van het aantal teams aan de NGF - terugtrekken uit de competitie, het daaropvolgende jaar niet in te delen.

Invallers en reservepoule

Voor alle competities kunnen leden zich inschrijven als algemeen reserve. De captains kunnen van de reservepoule gebruik maken, onder berichtgeving aan de Competitie Coördinator. Inschakeling van niet in de reservepoule opgenomen spelers kan uitsluitend na overleg met de Competitie Coördinator. 

Captains

Voor de selectieteams worden de captains aangewezen in overleg met de TC. De captain is de schakel tussen de TC en alle leden van het team. Een captain wordt geacht in staat en bereid te zijn de teamspelers te (ver)binden en te motiveren, laat zich aanspreken op zijn/haar keuze en is een representatieve vertegenwoordiger van GKR. 

Op verzoek van de TC moeten captains bereid zijn spelers aan een hogergeplaatst team af te staan.

Selectiecriteria

 • Selectieteams
 • Recreatieve teams

Voor de 27 holes dames/heren zondag (hierna te noemen selectieteams) kwalificeert een lid zich op basis van handicap en scores, behaald in maandbekers en strokeplay kampioenschap van het afgelopen jaar. Ook de winter maandbekers tellen mee om het voor nieuwe leden mogelijk te maken zich voor een team te kwalificeren. No returns worden in principe gehonoreerd met de slechtste score van de betreffende wedstrijd plus 1 slag. Mochten er specifieke redenen zijn voor een no return dan kan dit gemeld worden d.m.v. een email aan de TC.

Samenstelling van Selectieteams

De zes beste spelers op basis van handicap plaatsen zich voor de eerste teams. Van deze 6 spelers worden de beste 3 of 4 presterende spelers uit de maandbekers en strokeplay kampioenschappen rechtstreeks geplaatst in de respectievelijke Selectieteams. De overige 3 of 2 aan te wijzen spelers per team kunnen zich plaatsen d.m.v. de scores (minimaal 4) in maandbekers en strokeplay kampioenschappen in combinatie met nader te bepalen kwalificaties in de voorbereidende periode (ter beoordeling van de TC en in samenspraak met de Pro). De opvolgende beste spelers worden automatisch geplaatst in de respectievelijke 2e teams. Indien nodig komen de reserves voor de 1e teams uit de 2e teams en zullen bestaan uit de beste spelers van het betreffende 2e team. Nota bene: De TC kan besluiten om de strokeplay clubkampioen en of de matchplay top 4 alsnog direct te plaatsen voor een Selectieteam als hij/zij zich niet rechtstreeks heeft geplaatst overeenkomstig bovenstaande samenstellingsprocedure.

 Samenstelling van de teams

De selectieteams zullen uit 6 spelers bestaan, tenzij de TC anders besluit.

Een recreatief team bestaat in beginsel uit minimaal 6 en maximaal 8 spelers.  De captain stelt een speelschema vast, rekening houdend met de speelsterkte en spelerswensen. In de loop van de competitie kan een captain om bijzondere redenen afwijken van het speelschema, bijvoorbeeld in geval van kans op promotie of om degradatie te voorkomen.

De samenstelling van de jeugdteams wordt door de Jeugdcommissie bepaald.

Inschrijving

Leden dienen zich vóór 1 oktober individueel in te schrijven voor de competitie via het competitie inschrijfformulier van de TC. Deze inschrijving is bindend. De competitiedata worden meestal half augustus door de NGF bekend gemaakt. Via de website van onze club zal hierover bericht worden. 

Peildatum Spelers moeten in beginsel vóór 1 oktober aan de deelnamecriteria hebben voldaan. De resultaten voorafgaand aan het competitiejaar zijn primair bepalend voor de teamindeling.

 Deelnamecriteria

 1. Max. hcp 36, voor alle categorieën.
 2. Speler voldoet aan de leeftijdsgrens van de desbetreffende categorie per 1 april van het competitiejaar. De leeftijd voor de Senioren Dames én Heren is 50 jaar of ouder.
 3. Nieuwe competitiespelers kan gevraagd worden hun stamkaart met handicapgegevens te overleggen.
 4. Om een goed beeld te krijgen van de speelsterkte, adviseert de TC alle competitiespelers om zoveel mogelijk Q-clubwedstrijden te spelen. Deelname aan gezelligheidswedstrijden wordt ook erg op prijs gesteld gezien het sociale karakter van deze evenementen. In geval van twijfel kan op basis hiervan besloten worden een speler al dan niet in te delen in een team.
 5. Van alle competitiespelers wordt verwacht dat ze clubkleding dragen.
 6. Van spelers die deel uitmaken van een competitieteam wordt verwacht dat ze volledig beschikbaar zijn gedurende het gehele competitieseizoen, inclusief reservedatum en eventuele promotie- en/of degradatiewedstrijden (van eind maart tot eind mei).
 7. Spelers voor selectieteams worden geplaatst aan de hand van vooraf vastgelegde selectiecriteria en de adviezen van de Pro’s (zie verder het Selectieprotocol).

Slotbepaling In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Technische Commissie.

Golfclub Kromme Rijn

Technische Commissie juli 2019

 

 

GolfbaanDemoKromme Rijn
  • Locatie

   Sportlaan 6
   3981 HP Bunnik

   Tel: 030 - 6562051
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   KvK: 59681586

   Volg ons

    

  • Hoofdsponsor

   Logo vierkant Ekris BMW en MINI

Login lid mobiel